ÖVRIGT MATERIAL

Årsavgift

Årsavgiften betalas till BG 644-1448

Årsavgiften till Anläggningssamfälligheten Krusboda för 2023 är fastställd till 6 150 kronor per hel andel.

Förfallodagar är den 31 januari, 31 maj och 30 september 2023.

Hantering av annekteringsärenden

Styrelsens fortsatta hantering av annekteringsärenden

Efter en anmälan till styrelsen om flertalet annekteringar gick styrelsen under 2016 ut med brev till berörda fastighetsägare med uppmaning om att återställa den mark som tagits i anspråk.

Vid stämman den 23 november 2016 fattades beslut om att styrelsen skulle utreda nya annekteringsrutiner och vilandeförklara pågående ärenden. En annekteringsgrupp med fastighetsägare tillsattes då.

Vid stämman den 16 april 2018 presenterades annekteringsgruppens förslag, men stämman beslutade att återremittera ärendet till styrelsen.

Den 7 november 2018 togs annekteringsfrågan upp på en extra stämma. Stämman beslutade i enlighet med en motion från några fastighetsägare att agera mot vissa större annekteringar, men lämna andra utan åtgärd.

Stämmobeslutet klandrades till Mark- och miljödomstolen då det av bland andra styrelsens ledamöter ansågs vara olagligt. Den 12 september 2019 kom rättens dom, som gav de klagande rätt och upphävde stämmans beslut.

Det som nu gäller för annekteringar är det beslut som antogs vid årsstämman den 28 april 2009.

Till årsstämman 2020 har det inkommit en motion om annektering

Styrelsen avvaktar för närvarande med åtgärder med anledning av Covid 19

Hållbarhetspolicy

Denna hållbarhetspolicy ska ligga till grund för de beslut som tas inom ASK.

Styrelsen har som sitt uppdrag att säkerställa att alla som verkar för ASK har tagit del av policyn och förstått hur den ska tillämpas.

Policyn ska vara ett dokument att stötta sig mot och som ska agera vägledande.

Krusboda Kontakt

Samfälligheten har en egen tidning, ”Krusboda kontakt”, som ges ut med 4 nummer per år.

Redaktörer är Myrenna Berglie och Peter Eriksson.

De nås på e-post: krusbodakontakt@gmail.com

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att fortsätta använda den här sidan accepterar du vår användning av kakor.