Skötsel och Underhåll

Inre/Yttre Mark

Här finns information om skötsel och underhåll inom Anläggningssamfälligheten Krusboda. Utforska våra tips och råd för att hålla vårt område vackert och blomstrande. Lär dig mer om vad du kan bidra med och hur vi på ASK tar hand om vårt gemensamma utrymme på bästa sätt. Här kan du upptäcka allt om inre och yttre markskötsel. Vi ger dig insikt i vilka områden boende förväntas bidra till och hur ASK tar hand om dem på bästa sätt.

Information om vilka ytors skötsel boende förväntas bidra med och vad ASK hanterar helt själva

Markrepresentanter

Markrepresentanterna är ASK:s förlängda arm ute i området. Varje gång har sin egen markrepresentant, som du som boende kontaktar om frågor gällande din närmiljö (inre mark). Inre mark sköts av markrepresentant och de boende på varje ”gång”.
Markpeng är ett belopp som ingår i varje andels avgift till ASK och som tilldelas varje ”gångs” andelar för upprustning.

Björnmossegången

Gull-Britt Baker
073-654 80 91

Pärlröksgången

Anna Åhlander
072-4441918
parlroksgangen.mark@gmail.com

Flåhackebacken

ASKs administratör
ask@ask-krusboda.se

 

Renlavsgången

Maj-Lis Anderstedt
070 – 518 01 50
majlis.anderstedt@gmail.com

Lummergången

Mats Polbring
076-009 48 49
polbring@gmail.com

Stensötegången

Elisabeth Tjernberg
073 – 993 93 73

Musserongången

Lars Karlsson
08 – 712 58 24

Björktickegången & Fårtickegången

Barbro Hammarström
bb.hammarstrom@gmail.com

Komposten

Krusbodas egen kompost finner du vid infart G, Stensötegången.
Vid vår kompost finns två skyltar som det står Grenar respektive Komposterbart på med pilar som anger var dessa ska läggas.

Det som inte är grenar eller komposterbart läggs inte på komposten.
Annat skräp hänvisas till kommunens kretsloppscentral i Petterboda.
Ni som lägger annat skräp på komposten orsakar merarbete för våra anställda och i slutänden även en höjning av avgiften till ASK.
Tyresö kommun har lanserat en ny digital sorteringsguide, där man enkelt kan ta reda på hur olika sorters avfall ska sorteras: www.tyreso.se/sortera

Snöhantering

Ansvaret för snöröjning, halkbekämpning och sandupptaging i Krusboda delas mellan Anläggningssamfälligheten (ASK) och Tyresö kommun. Här finns en Snöröjningskarta som visar vem som har ansvaret var i Krusboda.

Alla garagesamfälligheter utom Renlavsgången, Björnmossegången och Musserongången, som har extern utförare, har avtal med ASK om snöröjning av garageplaner.

ASKs vinterorganisation
Under tiden 1 december– 31 mars har någon av våra anställda beredskap under helgerna för att kunna rycka ut vid större snöfall.

Prioritering
ASK prioriterar insatserna enligt nedan

Området öppnas upp
Handskottning av trappor (ej helger)
Garageplaner öppnas upp
Området breddas
Garageplaner breddas
Bortforsling av snö
(Denna ordning kan komma att ändras i akuta lägen).

Snöröjning
Vid snöfall påbörjas snöröjningen när minst 5 cm snö fallit eller när snöfallet upphört. Detta bedöms och beslutas av vår arbetsledare.

Halkbekämpning
Sandning utförs med en blandning av sandningssand, halkstopp (bergkross) och 1-2 procent salt.

Synpunkter
Om du placerat blomlåda, postlåda eller dylikt, utanför din tomtgräns kan du inte räkna med att få ersättning om skada sker. Om du trots allt upptäcker en skada som förorsakats av våra snöröjningsfordon ska du omgående anmäla den via mail till ask@ask-krusboda.se

Har du synpunkter eller frågor angående kommunens snöröjning och sandupptagning följer du länken till kommunens hemsida här.
Du kan även ringa till kommunens Servicecenter 08/578 291 00 eller maila servicecenter@tyreso.se

Parkslide

ASK bevakar parkslidefrågan kontinuerligt. Vi har på årstämmorna 2022 och 2023 samt på budgetstämmen 2022 redogjort för hur vi ser på detta. Ingen metod har betecknats som säker och Naturvårdsverket varnar för att ta bort växten, eftersom risk för spridning är stor.

Naturvårdsverket upplyste på sin hemsida fram till våren 2022 att man arbetade med en certifiering av företag för utrotning av parkslide. Vid telefonkontakt med Naturvårdsverket meddelade de att de avsåg att ta bort upplysningen, eftersom projektet var avbrutet. Det gav fler problem än svar. Det senaste på hemsidan är en redovisning av de metoder som förekommer. Parkslide har ännu inte förts upp på EUlistan över invasiva växter som markägare/förvaltare är skyldiga att bekämpa.

Det finns fyra metoder.

Kemisk – endast för professionell användning. Krävs tillstånd. Metoden betecknas som dyr och dålig efter praktisk erfarenhet.

Täckning– mekanisk metod för professionella. Bra metod grundad på forskning. Den kräver övervakning och har en hög engångskostnad.

Slåtter – mekanisk metod. Den betecknas som dålig efter praktisk erfarenhet. Risk att plantorna skjuter skott.

Uppgrävning – för professionella, bra metod grundad på forskning. Den är dyr och kräver en uttänkt plan för hur den ska hanteras rätt. Man måste gräva 3-4 meter i sidled och 1,5 – 2 meter djupt. En person som kan identifiera parksliderötter behöver delta! Den uppgrävda jorden måste deponeras.
OBS! Ett gram rot kan ge upphov till en ny planta!

Inom EU pågår för närvarande forskning med biologisk bekämpning.
Tidigare har olika metoder prövats utan gott resultat, exempelvis svin som matas med växten, kalk och hetvatten.
Det finns för närvarande ingen metod som garanterat tar bort parkslide.
Vi vill absolut avråda de boende från att ta saken i egna händer.
Vi har invasiva växter i Krusboda. Undvik att sprida dem!
Invasiva främmande växter är växter som sprider sig snabbt och är väldigt svåra att få bort. Det är växter som tränger ut andra växter. Försöker man ta bort dem på fel sätt sprider de sig ännu mer. De invasiva växterna parkslide och kanadensiskt gullris finns i Krusboda
Förekomsten av parkslide uppskattas för närvarande av ASK till sex olika bestånd inom samfälligheten. Dessa är uppmärkta så att ingen ska röra dem.

Vatten och Avlopp

Det kan vara svårt att veta var du ska vända dig eller vem som ansvarar för vad i frågor gällande vatten och avlopp.

Här kan du som fastighetsägare läsa mer om vem som har ansvaret för vad.

Enskild fastighetsägare

Atriumhus
Ägare till atriumhus är ansvariga för sin serviceledning. Serviceledningen kan gå utanför tomtgräns. Brytpunkt, serviceledningens avstängningskran.

Radhus
Ägare till radhus är ansvariga för sin serviceledning ned till 0,5 m räknat från undersidan av bjälklagret i krypgrunden.

Anläggningssamfälligheten Krusboda (ASK)

Äger och förvaltar stamledningar. I detta ingår reinvesteringar och ombyggnader.

Försäkringsbolag
Villa- och hemförsäkring är ett måste för fastigheten. Skada ska omedelbart anmälas till försäkringsbolag av fastighetsägaren.

Tyresö Kommun

Kommunen ha åtagit sig att sköta underhåll av stamledningar enligt kommunens standard lika sitt eget nät. Detta finns reglerat i exploateringsavtalet.
Kommunen utövar kontroll av VA-nätet. Detta kan innebära att kommunen kan påbörja arbete utan uppdrag på en del som tillhör stamnätet.

Kommunen har kunskapen om VA-nät/skada och har därför informationsskyldighet till fastighetsägarna.

Beställning av åtgärd för skada inom enskild fastighet sker av fastighetsägaren. I det fall kommunen utför det beställda arbetet ingår även återställande av marken. Om annan entreprenör anlitas måste även återställande av marken ingå i uppdraget.

För övriga frågor eller information hänvisas till Tyresö kommuns allmänna bestämmelser och VA-anläggning. (ABVA). Vid eventuella tvister mellan fastighetsägare och Tyresö kommun kan ärendet prövas hos statens VA-nämnd.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att fortsätta använda den här sidan accepterar du vår användning av kakor.